Timestamp: 2015-04-20 kl 20h45.

Stadgar för

Visit Enköping ekonomisk förening

§1 NAMN
Föreningens namn är Visit Enköping ekonomisk förening

§2 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Enköpings kommun, Uppsala län.

§3 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma kampanjer och projekt avseende turism och besöksnäring i vid bemärkelse med bland annat marknadsföring och samverkan.
Föreningen skall också verka för laglydigt och seriöst företagande, förbättring av branschens anseende och sunda företagsvillkor.
Därjämte skall föreningen bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Föreningen bildas och drives i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) eller dess eventuellt framtida successor.

§4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som ansluter sig till föreningens målsättning och som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde ska vara skriftligt och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§5 MEDLEMS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats och av föreningen fastställda avgifter, samt följa föreningens stadgar och beslut.
Varje medlem äger motionera till föreningsstämma.
Varje medlem äger påfordra att punkt tas med på kallelse till föreningsstämma såframt frågan anmäles till föreningens styrelse senast två dagar innan kallelsens utsändande. Anmälan till styrelsen kan tillställas ordförande eller ansvarig för arkiv.

§6 INSATS
Insatsen är 1000 kronor. Medlem kan teckna maximalt en insats. Insatsen ska inbetalas till föreningen inom en månad efter att medlemskapet godkänts.

§7 AVGIFTER
Medlemsavgift beslutas av föreningsstämma och får uppgå till maximalt 1000 kronor per år. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
För föreningens drift uttas en på självkostnadsprincipen grundad serviceavgift avhängig medlemmarnas nyttjande av föreningens tjänster. Serviceavgiften beslutas av föreningens styrelse.

§8 UTTRÄDE
Anmälan om utträde ska göras skriftligen till styrelsen. Medlem som sagt upp sig till utträde förlorar rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Styrelsen ska godkänna utträdet.

§9 UTESLUTNING
En medlem som uppenbarligen bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens anseende eller intressen får uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Beslut ska prövas av extrastämma om medlem så begär. Medlem som uteslutits förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Medlem som avsiktligt åsamkat föreningen ekonomisk skada har ej rätt att få tillbaka sin insats.

§10 MEDLEMS AVGÅNG
Avgång ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.
Skall insats återbetalas, sker det efter årsstämman året efter avgången.

§ 11 KOMMUNIKATION
Hur kallelser och andra meddelanden från styrelse till medlemmar samt hur brev och meddelanden från medlemmar eller annan skall hanteras och arkivers skall fastställas av föreningsstämma.

§ 12 BESLUTANDE INSTANSER
Föreningens beslut fattas i demokratisk ordning av föreningsstämma och av styrelse.
Föreningsstämma kan vara årsstämma eller extrastämma.
Alla stämmor och styrelsesammanträden skall protokollföras i god ordning. Det åligger styrelsen att tillse att protokoll och andra möteshandlingar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.
Styrelse kan delegera att vissa beslut genom delegation fattas av del av styrelsen. Alla sådana beslut skall dokumenteras samt konfirmeras på närmast följande styrelsemöte.

§13 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamöterna kan väljas på högst två år. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen äger rätt att självständigt fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden inom sig. Följande ansvarsområden måste vara besatta med ansvarig: (1) ordförande; (2) ekonomi; (3) medlemsmatrikel och arkiv.
Det åligger styrelsen att upprätta budgetförslag för årsstämma och i förekommande fall för extrastämma.
Det åligger styrelsen att tillse att alla beslut och åtgärder är i enlighet med föreningens ändamål. Åtgärder som strider mot beslut fattade på föreningsstämma får inte vidtagas.

§14 REVISION
Det skall finnas minst en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsstämma. Dessa skall vara utsedda av föreningsstämma. Revisionsuppdraget skall omfatta tiden från innevarande räkenskapsårs första dag till dess sista dag och omfatta såväl medelsförvaltningen styrelsens övriga arbeta att tillvarata medlemmarnas intressen uttryckta i stadgar, föreningsmötesbeslut och allmänna legala och demokratiska principer. Uppdraget skall också summariskt beröra perioden efter räkenskapsårets utgång fram till revisionsberättelsens presentation för föreningsstämma.

§15 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som styrelsen utser, var för sig eller i förening.

§16 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning.

§18 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma resp senast en vecka före extra stämma. Kallelse ska ske per e-brev, eller i annan ordning som årsmöte bestämt att kallelse kan ske.

§19 FÖRENINGSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas varje år senast i maj månad. Följande ärenden ska tas upp på årsstämma:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens redogörelse över sitt arbete under dels det gångna räkenskapsåret och dels till dato innevarande år.
7. Styrelsens redogörelse över ekonomisk situation och kostnader och intäkter för aktuellt räkenskapsår till dato för stämman.
8. Styrelsens årsredovisning för föregående år.
9. Revisorernas granskningsberättelse.
10. Fastställande av förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för föregående år samt beslut om disposition resultatet.
11. Frågan om hur styrelsen fullföljt sitt uppdrag samt eventuellt meddelande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende den tid årsredovisning och revision omfattar.
12. Presentation av styrelsens budgetförslag och fastställande av budget.
13. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen och revisorer för innevarande år.
14. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
15. Beslut om antal styrelseledamöter.
16. Val av ordförande.
17. Val av övriga styrelseledamöter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

§20 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Beslut tas med enkel majoritet (utom i de fall som särskilt anges). Omröstningen kan vara öppen eller sluten. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som ska uppvisa skriftlig, daterad fullmakt som gäller högst ett år.
Varje fysisk person får som mest rösta för sig själv eller som företrädare med en röst och som ombud för högst en medlem.

§21 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna kan avgöras på en stämma om minst 75% av medlemmarna är närvarande och eniga. I övriga fall avgörs stadgeändringar med absolut majoritet av två på varandra följande stämmor. Frågan om stadgeändring skall därvid ha upptagits i kallelse till bägge stämmorna. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två stämmor.

§22 RESULTATDISPOSITION OCH ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Årsstämman fastställer resultatdispositionen i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar, övriga lagar och god redovisningssed.
Såframt resultatdispositionen inte förordas av revisorerna kan den endast fastställas om hela stämman är enig därom.

§23 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar fördelas i förhållande till inbetalda insatser.


Lagen om ekonomiska föreningar